kontakt z nami
41 361-00-69
Płonąć, aby świecić, żyć, aby służyć.
- Kard. Piotr. M. Corradini
Wychowanie
w duchu miłości, wartości ewangelicznych i patriotycznych, w poszanowaniu tradycji i tożsamości narodowej oraz różnorodności kulturowej, a także szacunku do osoby ludzkiej.
Nauka
języka angielskiego, włoskiego, zajęcia teatralne, plastyczne i taneczne...
Rozwój
przedszkolaków stymulowany jest przez radosną zabawę, rytmikę oraz gimnastykę ogólnorozwojową. Prowadzone są także zajęcia z logopedą.
Bezpieczna zabawa
na świeżym powietrzu, zamknięty plac zabaw na terenie przedszkolnego ogródka.

Statut

§ 1. Nazwa przedszkola i informacje o przedszkolu

Niniejszy statut określa zasady działania prywatnego przedszkola zwanego dalej "przedszkolem". Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Prywatne im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini w Kielcach. Przedszkole stanowi własność Zgromadzenia Sióstr Kolegium więtej Rodziny w Kielcach, ul. Żeromskiego 37 i jest prowadzone przez wymienione Zgromadzenie, zwane dalej "organem prowadzącym". Siedziba przedszkola mieści się w Kielcach przy ul. Prostej 23. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używany jest skrót nazwy: Przedszkole Prywatne im. Kard. P.M. Corradini w Kielcach.

§ 2. Cele i zadania przedszkola

Celami i zadaniami przedszkola są w szczególności: udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, umożliwianie dzieciom podtrzymywanie podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Swoje zadania przedszkole realizuje z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem organizując zajęcia i zabawy zgodnie z ramowym rozkładem dnia uwzględniając równomierne obciążenie dziecka wysiłkiem umysłowym i fizycznym. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 3. Organy Przedszkola

Organami przedszkola są: dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców. Organy przedszkola współdziałają w granicach swych kompetencji, określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola. Każdy z organów przedszkola jest zobowiązany do przekazywania bieżących informacji pozostałym organom. Za przekazywanie informacji odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola. Za rozwiązywanie sytuacji sporów między organami przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, który: zapoznaje się z istotą sporu, zasięga opinii innych organów przedszkola, przeprowadza mediację między stronami, informuje strony o sposobie rozwiązania sporu. W przypadku gdy stroną sporu jest dyrektor przedszkola, rozwiązanie sporu leży w gestii organu prowadzącego.

§ 4. Obowiązki, kompetencje i zasady działania organów przedszkola

Do obowiązków dyrektora przedszkola należy kierowanie całokształtem placówki, a w szczególności: opracowanie dokumentów organizacyjnych przedszkola, dobór pracowników, ich zatrudnianie i zwalnianie, opracowanie zakresu obowiązków pracowników, opracowanie planów finansowych przedszkola, ich konsultacji z radą pedagogiczną, pełnienie nadzoru pedagogicznego, ocenianie kadry pedagogicznej nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego, sprawowanie opieki nad wychowankami przedszkola oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki, dbałość o stan techniczny budynków i terenów wokół przedszkola, reprezentowanie przedszkola na zewnątrz. Do kompetencji rady pedagogicznej należą: zatwierdzanie planów pracy przedszkola, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy przyjętych, opiniowanie w szczególności: organizacji tygodniowego rozkładu zajęć, wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, projektu planu finansowego przedszkola. Zasady działania rady pedagogicznej: Zebrania rady pedagogicznej są organizowane poza obowiązującym czasem pracy nauczycieli, uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Rada rodziców oraz zasady jej działania: w skład wchodzą rodzice wybrani przez ogół rodziców w głosowaniu jawnym (trzy osoby z każdego oddziału), kadencja rady trwa 2 lata, przy czym corocznie uzupełniany jest skład rady, rada uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola. Zasady pracy rady pedagogicznej i rady rodziców określają uchwalane regulaminy zgodne z ustawą o systemie oświaty. W przypadku zaistniałych sporów jest zwoływane nadzwyczajne spotkanie wyżej wymienionych organów.

§ 5. Organizacja pracy przedszkola

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, możliwości, stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3-6. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut, z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. Przedszkole może być jedno- lub wielo oddziałowe. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, który: opracowuje dyrektor przedszkola, zatwierdza rada pedagogiczna, określa w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust.2 pkt. 2. czas pracy przedszkola ustala się od poniedziałku do piątku w godzinach uzależnionych od potrzeb środowiska, dzienny czas pracy przedszkola trwa od godziny 9.00 do godziny 14.00, terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są przez dyrektora raz w roku szkolnym i podawane do wiadomości poprzez wywieszenie w gablocie ogłoszeń w terminie do dnia 31 sierpnia na następny rok szkolny, za pobyt dzieci w przedszkolu rodzice (prawniopiekunowie) wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez organ prowadzący, pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę uregulowaną odrębnymi przepisami.

§ 6. Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów). Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. Do zadań nauczyciela należy: systematyczna współpraca i współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) rodzice mają prawo do znajomości zamierzeń wychowawczo - dydaktycznych w oddziale i przedszkolu, rodzice mają prawo uzyskania w każdym czasie informacji na temat swojego dziecka, rodzice mają prawo przekazywania uwag i opinii o pracy przedszkola do dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole, ogólne zebrania rodziców przedszkola odbywają się raz w roku szkolnym, a ich celem jest informacja o organizacji przedszkola na dany rok szkolny, zebrania z rodzicami w oddziałach odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku, a ich celem jest wymiana informacji i dyskusja na tematy wychowawcze, upowszechnianie wśród rodziców elementarnej wiedzy pedagogicznej, zebranie opinii i wniosków rodziców kierowanych pod adresem przedszkola, organizowanie zebrań w oddziale odbywa się każdorazowo za wiedzą i zgodą dyrektora przedszkola, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz przyjmowanie odpowiedzialności za jej jakość, prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną, Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki prowadzonej przez siebie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej, oraz za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.

§ 7. Wychowankowie przedszkola

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2. Dzieci są przyjmowane do przedszkola zgodnie z zasadą powszechnej dostępności, w miarę posiadanych miejsc. W pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci: matek i ojców samotnie wychowujących, matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bąd całkowitą niezdolność do pracy, z rodzin zastępczych. Dzieci przebywające w przedszkolu mają między innymi prawo do: bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania ich godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania, Dzieci przebywające w przedszkolu mają między innymi obowiązek: kształtowania kontaktów społecznych nienaruszających praw innych - dzieci i dorosłych, przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu, posłuszeństwa wobec wychowawców i pracowników, Przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków: miesiąc nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, nieuregulowanie przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole powyżej jednego miesiąca, notoryczne nie wypełnianie wyżej wymienionych obowiązków.

§ 8.Postanowienia końcowe

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. rodki finansowe na prowadzenie przedszkola pochodzą z wpłat rodziców oraz od sponsorów. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie wprowadzane są przez dyrektora aneksem na wniosek rady pedagogicznej. Wszelkie regulaminy i inne przepisy wewnętrzne przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.